สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กลับหน้าแรก ติดต่อ
การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ นักวิจัยภาคประชาชน การจัดการโครงการ
 
 
เทน้ำชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ
แผนที่องค์กรของท่าน(ในกรอบแดง)
คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน
 
การจัดการน้ำเสียด้วยน้ำสกัดชีวภาพ
การบริหารจัดการโครงการ
นักวิจัยภาคประชาชน
การสนับสนุนของการไฟาฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย
กิจกรรมเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้-ลดขยะ
กระดานสนทนา
 
 
 
 
       คุณเข้าเยี่ยมชมลำดับที่
    ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. 2551
 
 
แผนกลยุทธิ์การวิจัยสุขภาพ
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพของคนไทย
www.serveexcellence.com

ข่าว หมวดเกาะสถานะการณ์

 รายงานผลการวิจัยและคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมในเว็บไซต์ นี้ สมบูรณ์ตามที่ ส่ง สสส.
เอกสารประกอบการขอสนับสนุนทุน
   
  โครงการวิจัยนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย สสส. ประเภทเปิดรับทั่วไป ปี พ.ศ. 2550 มุ่งปลูกจิตสมนึก
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและร่วมมือร่วมใจกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

โครงการฯ ได้เชื้อเชิญตัวแทนชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ ให้มาเป็นนักวิจัยภาคประชาชน ร่วม 50 คน มาร่วมค้นปัญหาของชุมชน และหาทางแก้ปัญหาร่วมกับฝ่ายท้องถิ่น โดยนักวิจัยหลักเป็นพี่เลี้ยง ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ ทีใช้จัดการต้นเหตุปัญหา...
สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ กระตุ้นให้ชุมชนมีเข้าใจถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ และสรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพของตน มีความรู้วิธีจัดการขยะของตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างคู่มือจัดการสิ่งแวดล้อมของตน
   
   หัวหน้าองค์กร/ที่ปรึกษา
ศ.น.พ. บรรจง มไหยสวริยะ
ศ.น.พ. บรรจง มไหยสวริยะ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
นายหัสนัย จิตอารีย์
นายหัสนัย จิตอารีย์
นายอำเภอพุทธมณฑล
นางมาลิณี เลาหสุวรรณพาณิช
นางมาลิณี
เลาหสุวรรณพาณิช
นายกเทศมนตรี ต.ศาลายา
  อดีตหัวหน้าองค์กร/ที่ปรึกษา
ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร
สวัสดิวัตน์
อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
นายอำเภอพุทธมณฑล

ลักษณะทางกายภาพ
ที่มีมลภาวะทางน้ำหรือแหล่งน้ำเสีย และปัญหามูลฝอยที่ตกค้างไม่มีการจัดเก็บที่ถูกสุขลักษณะ พื้นที่กองมูลฝอยตามถนนในชุมชน ความสกปรกในชุมชน มีผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน และมีผลต่อทัศนียภาพของชุมชนนั้นๆ โดยเฉพาะชุมชนที่มีบทบาทเป็นแหล่งท่องเที่ยว ย่อมมีผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวและและเศรษฐกิจของชุมชนด้วย ...

  คณะติดตามประเมินผล
นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ
นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ
ปลัดอำเภอ
นางสาว วันเพ็ญ จิตตรักษ์
นางสาว วันเพ็ญ จิตตรักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลศาลายา
นาย อภิชาต เติมวัฒนพงศ์
นาย อภิชาต เติมวัฒนพงศ์
แพทย์ประจำตำบล
  นักวิจัยหลัก
น.ส .ลินดา วงศานุพัทธ์
น.ส .ลินดา วงศานุพัทธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
หัวหน้าโครงการ
น.พ.วัฒนา เทียมปฐม
น.พ.วัฒนา เทียมปฐม
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพุทธมณฑล
นายชิงชัย บุญประครอง
นายชิงชัย บุญประครอง
ผอ. ฝ่ายสาธารณสุข
สำนักงานเทศบาลศาลายา