สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กลับหน้าแรก ติดต่อ
การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ นักวิจัยภาคประชาชน การจัดการโครงการ
   
 
    นักวิจัยตัวแทนหน่วยงานรัฐ:
นายชิงชัย บุญประครอง
นายชิงชัย บุญประครอง
ผอ. ฝ่ายสาธารณสุข
สำนักงานเทศบาล
ศาลายา
นางมาลิณี เลาหสุวรรณพาณิช
นายกเทศมนตรี ต.ศาลายา
ที่ปรึกษา
นางสาว วันเพ็ญ จิตตรักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลศาลายา
คณะติดตามประเมินผล
นาย สมโภชน์ ชัยวีรกุล
เทศบาลต.ศาลายา
นาย กฤตกร แสงเพลิง
ฝ่ายพัฒนาชุม
   
   
 
 
 
นักวิจัยภาคประชาชน ทำเนียบนักวิจัย
    สำนักงานเทศบาลตำบลศาลายา
23 พย. 2550 เทน้ำชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ

สภาพแวดล้อมเทศบาล ต.ศาลายา

การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง

สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลศาลายา

การสนับสนุนของเทศบาล การน้ำตาล การสนับสนุนของเทศบาล ถังหมัก