สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กลับหน้าแรก ติดต่อ
การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ นักวิจัยภาคประชาชน การจัดการโครงการ
   
 
    นักวิจัยตัวแทนหน่วยงานรัฐ:
สละ พิมพ์สำเภา
มหาวิทยาลัยมหิดล
นาง สุภาณี คุ้มภัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
นาย ยุทธภูมิ ญาณเพิ่ม
ศูนย์ศาลายา
นายศิวพล เจริญฉาย
นักศึกษามหิดล ปี 1
นายอำนวย แก้วประเสริฐ
สถาบันวิจัยภาษา
และ วัฒนธรรมเพื่อ
พํฒนาชนบท
นายสืบพงษ์ มาลี
สถาบันแห่งชาตเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว
นาย ..
คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวประยุกต์
นาย ..
คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษย์ศาสตร
น.ส .ลินดา วงศานุพัทธ์
น.ส .ลินดา วงศานุพัทธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ม.มหิดล
หัวหน้าโครงการ
อาจารย์ ดร. วิมุติ
ประเสริฐพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
อ. ยงยุทธ์ วัฒนวาญิชย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
   
   
 
 
 
นักวิจัยภาคประชาชน ทำเนียบนักวิจัย
    นักวิจัยตัวแทนหน่วยงานรัฐประเภทสถานศึกษา : ศูนย์ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานภายในศาลายา
 
นักวิจัยภาคประชาชน
นักวิจัยตัวแทนศูนย์ศาลายาร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษผู้อำนวยการศูนย์ศาลายา เป็นประธานจัดงาน

การนำไปใช้จัดการขยะ

บรรยายสาธิตแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารภายในศูนย์ศาลายา

บรรยายสาธิตหน่วยงานภายในศูนย์ศาลายา

ถ่ายทำรายการ TV

กิจกรรมใช้น้ำสกัดชีวภาพของนักศึกษามหิดล

คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

นายชูศักดิ์ บุญเสริมสุข หัวหน้างานอาคารสถานที่ นำทีมเจ้าหน้าที่ของคณะ ร่วมกับนายวินัยผู้ประกอบการร้านอาหาร ผลิตน้ำสกัดชีวภาพใช้จัดการสิ่งแวดล้อมของคณะ และใช้ในโรงอาหารของคณะ
สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัวแห่งชาติ

คณะกายภาพ์บำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนาธรรม เพื่อพัฒนาชนบท

 
สถาบันวิจัยโภชนาการ

เลขานุการสถาบัน หัวหน้างานอาคารสถานที่ และบุคลากรในสังกัดงานอาคาร สถานที่ สถาบันวิจัยโภชนาการได้เข้าร่วมฟังวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการบรรยาย เรื่อง "ชีววิถีเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" และชมการสาธิตผลิตน้ำชีวภาพ ซึ่งจัดโดยโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า
หลังจากนั้น บุคลากรสถาบันวิจัยโภชนาการได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฟังบรรยายและชมการสาธิตการผลิตน้ำชีวภาพ มาผลิตน้ำชีวภาพขึ้นใช้เองภายในสถาบัน เพื่อใช้เทลงในท่อระบายน้ำภายนอกอาคารสถาบัน คูคลองด้านหน้าและด้านข้างอาคารสถาบัน ตลอดจนใช้เป็นปุ๋ยในการบำรุงรักษาต้นไม้และพื้นที่สวนโดยรอบอาคารสถาบัน รวมทั้งได้มีการแจกจ่ายหัวเชื้อน้ำชีวภาพเพื่อให้บุคลากรภายในสถาบันนำไปผลิตใช้เองภายในแต่ละครัวเรือนด้วย
โดยในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ สถาบันได้เข้าร่วมกับโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า ในการรณรงค์ให้ทุกคณะ/สถาบันภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในการเทน้ำชีวภาพลงในคูคลอง และพื้นที่ในความรับผิดชอบของแต่ละคณะ/สถาบัน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
ปัจจุบันสถาบันยังคงผลิตน้ำชีวภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมในการรณรงค์รักษาสภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพ ปราศจากมลพิษและปลอดภัยต่อสุขภาพของบุคลากรของสถาบันและชุมชนโดยรอบ
   
วิทยาลัยดุริยางคศิลป

เลขานุการวิทยาลัยดุริยางคศิลป นำทีมเจ้าหน้าที่ ฟังการแสดงสาธิต ที่คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
นักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

กลุ่มที่เรียกตนเองว่า กลุ่มชายขอบ
คณะเทคนิคการแพทย์

 
วิทยาลัยนานาชาติ