สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กลับหน้าแรก ติดต่อ
การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ นักวิจัยภาคประชาชน การจัดการโครงการ
 
คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน
 
เอกสารการวิจัย
 
ผลการวิเคราะห์ชุมชน
 
การประชุมโครงการ
     
  รายงานการประชุม
  การอบรมเตรียมความพร้อม
นักวิจัยภาคประชาชน
ประชุมนักวิจัยภาคประชาชน
ประชุมตัวแทนหน่วยงานรัฐ
ประชุมนักวิจัยภาคประชาชนทั้งหมด 1
ประชุมนักวิจัยภาคประชาชนทั้งหมด 2
ประชุมนักวิจัยภาคประชาชนทั้งหมด 3 เตรียมการเทน้ำสกัด ชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ
ประชุมนักวิจัยหลัก
ประชุมนักวิจัยหลักครั้งที่ 1
ประชุมนักวิจัยหลักครั้งที่ 2
ประชุมสรุปผล
ประชุมสรุปผลครั้งที่ 1
 
       
Powerpoint โครงการ เอกสารเสนอขอรับการสนับสนุนทุน Powerpoint โครงการ
นักวิจัยภาคประชาชน
 เอกสารประกอบการพิจารณาโครงการ 4 - 6 ชุด
 
 
ประวัติองค์กร/ หน่วยงานของท่าน โดยสังเขป    
 
ภาระหน้าที่หลักขององค์กร และผลการดำเนินงาน โดยสังเขป    
 
ผลงานหรือกิจกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยสังเขป    
 
ประวัติผลงาน ของผู้เสนอโครงการ หรือผู้รับผิดชอบโครงการ โดยย่อ    
 
โครงสร้างทีมงานในการบริหารจัดการโครงการ    
 
การคำนวณงบประมาณกิจกรรม 5.1    

  เอกสารโครงการ 4-6 ชุด พร้อมแผ่นดิสก์ 1 แผ่น (ถ้ามี) โดยแต่ละชุดประกอบด้วย
 
รายละเอียดโครงการ ตามแบบเสนอโครงการ หน้า 6-12