สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กลับหน้าแรก ติดต่อ
การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ นักวิจัยภาคประชาชน การจัดการโครงการ
 
คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน
 
ปฏิทินโครงการวิจัย
     
การสนับสนุนโครงการเทศบาล ตำบลศาลายา เทน้ำชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ
     
การสนับสนุนของการไฟาฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย
     
     
  กลุ่มชุมชน
กลุ่มสถานศึกษา
หน่วยงานด้านสุขภาพ
หน่วยงานราชการอื่นๆ
ผู้ประกอบการ
อาหาร,ตลาด,หอพัก
นักวิจัยภาคประชาชน  
  กลุ่มสถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ศาลายา และหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
อาจารย์ สุภาวดี พนัสอำพน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
อาจารย์ ปาริชาต ปังสุวรรณ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
โรงเรียนวัดสาลวัน
นาง วิริยา ธุวภัทร
สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
นาวาเอก พีระ วัฒนมงคล
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง
ร.ต.อ. สรรค์ชัย โพธิสุวรรณ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
น.อ. หญิง รัญญา แจ้งรักษา
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
อำเภอ

นางสาววลีพร ใจตั้ง