สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กลับหน้าแรก ติดต่อ
การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ นักวิจัยภาคประชาชน การจัดการโครงการ
 
  เทน้ำชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ
คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน
 
การจัดการน้ำเสียด้วยน้ำสกัดชีวภาพ
การบริหารจัดการโครงการ
การสนับสนุนของการไฟาฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย
กิจกรรมเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้-ลดขยะ
 
 


นักวิจัยภาคประชาชน
บรรยายเรื่องชีววิถีเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง...สู่การพัฒนาที่ยังยืน.

 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติ 23 พย. 2550 ได้สนับสนุนโดยน้ำสกัดชีวภาพ EM และกากน้ำตาลมาร่วมสมทบ ในโครงการ

 
ให้การสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชีววิถี...

โครงการนี้ ต้องยังไม่สามารถจัดตั้งได้ เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุน พื้นที่ ซึ่งต้องการประมาณ 1 ไร่
โรงพยาบาลพุทธมณฑล ให้ความสนใจ แต่โครงการยังไม่ได้เจรจา เนื่องจากสิ้นสุดโครงการวิจัยซึ่งมีเวลาทำโครงการนี้ แค่ 1 ปี
หากได้รับการอนุมัตให้ดำเนินการวิจัยต่อ โครงการจะดำเนินการต่อไป
คลังจุลินทรีย์

โครงการวิจัยได้ปรับเปลี่ยน เป็นขอรับการสนับสนุนคลังจุลินทรีย์ แทน โดยติดตั้งที่ สนง.เทศบาลตำบลศาลายา 1 ชุด

โครงการได้สอบถามและเชิญชวนเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยไปเยี่ยมชม คลังจุลินทรีย์ ของเทศบาลตำบลศาลายา ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงความจำนง โครงการก็ได้ เจราขอให้ติดตั้งที่มหาวิทยาลัยอีก 1 ชุด การติดตั้งดำเนินการภายหลังสิ้นสุดโครงการวิจัยดังภาพ