สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กลับหน้าแรก ติดต่อ
การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ นักวิจัยภาคประชาชน การจัดการโครงการ
   
 
    นักวิจัยหลัก
น.ส .ลินดา วงศานุพัทธ์
น.ส .ลินดา วงศานุพัทธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย
ม.มหิดล
หัวหน้าโครงการ
น.พ.วัฒนา เทียมปฐม
น.พ.วัฒนา เทียมปฐม
ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพุทธมณฑล
นายชิงชัย บุญประครอง
นายชิงชัย บุญประครอง
ผอ. ฝ่ายสาธารณสุข
สำนักงานเทศบาล
ศาลายา
    นักวิจัย
อาจารย์ ดร. วิมุติ ประเสริฐพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
อ. ยงยุทธ์ วัฒนวาญิชย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
นาย สมโภชน์ ชัยวีรกุล
เทศบาลต.ศาลายา
นาย นิเวศน์ เส็งสมวงศ์
โรงพยาบาลพุทธมณฑล
 
   
   
 
 
 
นักวิจัยภาคประชาชน ทำเนียบนักวิจัย
    นักวิจัย : ประเภทผู้แทนชุมชน
สท. คชศักดิ์ รอดบุญลือ ชุมชนซอย ส. พูลทรัพย์
ร.ต. ธรรมรัตน์
อรุณสินประเสริฐ

ประธาน ชุมชนหมู่บ้าน
สหพร
นาย อิทธิรัฐ เอี่ยมลือนาม
ประธาน ชุมชนตลาดเก่าศาลายา
นาย ประจวบ บุญหลง
ประธาน ชุมชนโพธิ์ทอง
นาย สมพร ฉิมงามขำ ประธานชุมชนริม
คลองมหาสวัสดิ์
         
นาง สมหมาย ปู่หลำ
ประธาน ชุมชนรวมใจ
ริมทางรถไฟ
นาย บรรจง ทวี
ประธาน ชุมชนหน้า
สถานีรถไฟ
นาง ธวัลวัชว์
เปี่ยมสมบูรณ์

ประธาน ชุมชนคุณหลวง
นาง มาลี แสวงสุข
ประธานชุมชนศาลายานิเวศน์
นาง กัญญา ปิริติ
ประธาน ชุมชนหน้า
พุทธมณฑล
         
นางวัฒนา ทองก๋ง
ประธาน ชุมชนหมู่ 3
นาย เจิด เหรียญสืบเชื้อ
ประธาน ชุมชนตาพิน
นายสมพงษ์ แสงเสงี่ยม
รองประธาน ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ
นางสาว นิศารัตน์ มาน้อย
รองประธาน ชุมชนคุณหลวง
...
         
นายสุรินทร์ ศรีจันทร์
หัวหน้าวิทยุชุมชน FM.97.25
....
นายศิวพล เจริญฉาย
นักศึกษามหิดล
นายพฤฒิศักดิ์ คงวิโรจน์พันธ์
นักศึกษามหิดล
นายสัมฤทธ์....
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ
 
    นักวิจัย : หน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ/ ผู้ประกอบการ
 
สละ พิมพ์สำเภา
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ สุภาวดี
พนัสอำพน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
อาจารย์ ปาริชาต
ปังสุวรรณ
โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์
อาจารย์ มนัสดา
ยุตตานนท์
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ สมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ์
นาง วิริยา ธุวภัทร
โรงเรียนวัดสาลวัน
         
ร.ต.อ. สรรค์ชัย
โพธิสุวรรณ

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง
น.อ. หญิง รัญญา
แจ้งรักษา

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
นาวาเอก พีระ
วัฒนมงคล

สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
นาย ชาลี ทองดอนเอ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
นาง หทัยรัตน์
นาคเรืองศรี

สถานีอนามัยบ้านสาลวัน
         
นาง ศุภากร
ขาวพัฒนวรรณ

สถานีอนามัยบ้านสาลวัน
นาย บรรเจิด รูปสูง
สถานีอนามัยวัดสุวรรณ
ศกลวรรณ สังข์กะนิษฐ์
โรงพยาบาลศาลายา
ว่าที่ พ.ต. สืบสกุล
อ่อนสัมพันธุ์
สำนักงานช่างสิบหมู่(สถาบันศิลปกรรม)
นาย ธงฉัตร เลขาวิจิตร
สำนักงานช่างสิบหมู่ (สถาบันศิลปกรรม)
         
นาย พรศักดิ์ น้อยภาษ
สำนักงานพุทธมณฑล
นาย ฉัตร์มงคล
อ่อนสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล
นางสาววลีพร ใจตั้ง
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ
ร.ต.อ. ทวี โคตรภูธร
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพุทธมณฑล
นาย สงบ เทพเทียมทัศ
โรงพิมพ์มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ
         
 
    นักวิจัย : ตัวแทนผู้ประกอบการ
 
นางจินตนา ศรีเมือง
ผู้ประกอบการหอพัก
นายเพชรบูรณ์ สงวนพงษ์
ผู้ประกอบการหอพัก...
นางสาวกัญญา ผลไม้
ร้านก๋วยเตี๋ยนายเงี๊ยบ
นางกนกวรรณ
พิริยเลิศศักดิ์
หูฉลามฮั้วเซ่งฮง
นางฉันทนี มุขดา
ร้านส้มตำป้าอ้อย
         
นาง มาลี แสวงสุข
ร้านอาหารบ้านศรีสุวรรณ
นางวิภาพร สุขสมัย
ศูนย์อาหารเจ้หงษ์
นางปริญดา ศรีสำราญ
ผู้จัดการตลาดใหม่
ศาลายา
นายไพบูลย์ พัฒนวาณิชกิจกุล
บริษัทไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด