สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กลับหน้าแรก ติดต่อ
การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ นักวิจัยภาคประชาชน การจัดการโครงการ
 
 
เทน้ำชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ
แผนที่องค์กรของท่าน(ในกรอบแดง)
คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน
 
การจัดการน้ำเสียด้วยน้ำสกัดชีวภาพ
การบริหารจัดการโครงการ
นักวิจัยภาคประชาชน
การสนับสนุนของการไฟาฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย
กิจกรรมเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้-ลดขยะ
กระดานสนทนา
 
 
 
 
       คุณเข้าเยี่ยมชมลำดับที่
    ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. 2551
เอกสารประกอบการขอสนับสนุนทุน
  อำเภอพุทธมณฑล

          พุทธมณฑล เป็นอำเภอในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร เป็นอำเภอขนาดเล็ก มีประชากรตามทะเบียนไม่ถึง 3 หมื่นคน (แต่มีประชากรแฝง หลายหมื่นคน) ประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ตำบลศาลายา ตำบลมหาสวัสดิ์ และตำบลคลองโยง เป็นพื้นที่ทั้งหมดเป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองหลายสาย(29 คลอง) มักมีน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และมีพื้นที่ชื้นแฉะตลอดปี เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ทำนา แปลงผัก ทำสวนผลไม้ สวนดอกไม้ ประชากรของชุมชนตำบลศาลายา เดิมสัญจรทางเรือ และรถไฟ ชุมชนตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองมหาสวัสดิ์ ลักษณะชุมชนเดิมจึงเป็นลักษณะเมืองปิด ปัจจุบันการคมนาคมเปลี่ยนไปใช้รถทางถนน คลองและคลองซอยยังใช้ส่งน้ำเพื่อการเกษตร


เขตเทศบาลตำบลศาลายา

          ตำบลศาลายามีการบริหารส่วนท้องถิ่น 2 ส่วน คือ อบต.ศาลายา และเทศบาลตำบลศาลายาเขตเทศบาลมีพื้นที่รวม 8,437.5 ไร่ พื้นที่ร้อยละ 45 เป็นที่ตั้งของ 2 ส่วนงานสำคัญ คือร้อยละ 30 (2,500 ไร่) เป็นที่ตั้งสถานพุทธมณฑลที่เป็นศาสนสถานที่สำคัญ และอีกร้อยละ 15.(1,239 ไร่) เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เหลือ(ร้อยละ 55 หรือ 4,698 ไร่ ) เป็นพื้นที่ส่วนงานอื่นๆ ชุมชนและ ถนนหนทาง ส่วนงานอื่นในพื้นที่เขตเทศบาล เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา) โรงเรียนต้นแบบ(โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) สถานศึกษา-อบรมของทหารและตำรวจ และหน่วยราชการส่วนขยายของอีกหลายกระทรวง แล้วยังมีหน่วยราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ


          มีผู้พักอาศัยแบบชั่วคราวเป็นประชากรแฝงร่วมหมื่นคน มีทั้งนักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการและพนักงาน แรงงานและลูกจ้างที่ทำงานบริการในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งยังมีผู้มาเยือน มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์และพักผ่อนหย่อนใจแต่ละวันเป็นจำนวนมาก รอบๆ สถานศึกษามีการก่อสร้างอาคารหอพักและห้องเช่าราคาสูงและราคาถูก ร้านอาหารก็เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับผู้คนที่เข้ามาทำกิจกรรมในพื้นที่ และเกิดชุมชนแออัดขึ้นเป็นหย่อมๆ ที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ทรัพย์สินฯ ผู้ประกอบการฯ และผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นการเช่าช่วงความสำนึกรักพื้นที่จึงมีน้อย อีกส่วนก็ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น สิ่งที่ตามมากับความเจริญอย่างก้าวกระโดดขณะนี้ คือปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย ท่อน้ำทิ้งอุดตัน ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง บริเวณพื้นที่ชื้นแฉะ และแหล่งน้ำคูคลองเน่าเสีย ซึ่งล้วนมีผลก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ทั้งยุงธรรมดาและยุงลาย พื้นที่นี้มีผู้เจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงถึง 116.69 ต่อแสนประชากร(ไม่ผ่านเกณฑ์) ในหลายปีที่ผ่านมาพบว่ามียุงที่ก่อความรำคาญเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความเสียงต่อสุขภาพ เทศบาลฯต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการฉีกพ่นควันไล่ยุง ซึ่งก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ขยะสดที่เพิ่มขึ้นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันที่เป็นพาหนะนำโรคต่างๆ

          การวิจัยนี้เน้นเรื่องชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนที่เน้นประชาชนพึ่งตนเอง และเป็นการปลูกฝังการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดประเด็นวิจัยไว้ 2 ประการ คือ


  1. การจัดการขยะ หรือวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน เพื่อปรับเปลี่ยนขยะให้เกิดเป็นรายได้ และประโยชน์แก่ครัวเรือนและต่อชุมชน ตลอดจนแก่ท้องถิ่นเอง เช่นนำไปแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ ใช้ในการดูแลสิ่งแวดล้อม ใช้บำบัดน้ำเสีย ใช้ทำความสะอาด และใช้ประโยชน์ในทางเกษตร และปศุสัตว์ เป็นต้น

  2. การจัดการน้ำเสีย ซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมโทรมและทำให้ความสามารถในการรองรับน้ำเสีย- ความสกปรกและอัตราการฟื้นฟูตามสภาพธรรมชาติของแหล่งน้ำลดลง มีผลเสียต่อการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคภายในชุมชน ทำให้มีน้ำใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในชุมชน และยังมีผลเสียต่อทัศนียภาพของเมือง และระบบนิเวศวิทยาในน้ำ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอีกด้วย งานวิจัยนี้ไม่รวมปัญหาน้ำท่วมในชุมชน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพข้อจำกัดทางกายภาพของพื้นที่ และจากการก่อสร้างโครงการต่างๆ