เว็บไซต์ : การจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า
(Community's Environment Management for Health for All)
เว็บไซต์ : ศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้าน IT ณ ประเทศญี่ปุ่น
The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics (KCGI)